Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Colompac verpakkingen

 

 

A      Definities

 

 1. Onder leverancier wordt verstaan colompac verpakkingen, zijnde de handelsnaam van Colompac verpakkingen ook wel aangeduid met CP.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan, iedere natuurlijke- of rechtspersoon waarmee voornoemde leverancier een overeenkomst sluit dan wel wenst te sluiten.
 3. Onder overeenkomst wordt verstaan een schriftelijk vastgelegde afspraak tot levering van goederen of diensten, verder aangeduid met zaken en prestaties.

 

B      Algemeen

 

 1. De leveringen en aanbiedingen van de leverancier geschieden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden. Deze gelden derhalve ook voor alle toekomstige handelsbetrekkingen, ook wanneer deze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Bevestigingen van de opdrachtgever waarbij verwezen wordt naar zijn algemene- c.q. inkoopvoorwaarden, worden hierbij betwist.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien de leverancier dit schriftelijk heeft bevestigd.

 

C      Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 

 1. De aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend en binden de leverancier niet. Aanbiedingen blijven 30 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en zijn standaard exclusief BTW. Voor de rechtsgeldigheid van aanvaarding en alle bestellingen is altijd schriftelijke bevestiging of bevestiging per email van de leverancier vereist. Hetzelfde geldt voor aanvullingen, veranderingen of nevenafspraken.
 2. De bij de aanbieding horende modellen en documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten, gelden slechts per benadering, voor zover deze niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangemerkt. Het eigendom- en auteursrecht met betrekking tot modellen, tekeningen en andere documentatie blijft bij de leverancier. Het is niet toegestaan deze aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Wijzigingen qua werking en vormgeving, alsook veranderingen van de hoeveelheid van de te leveren zaken tijdens de leveringstermijn zijn toegestaan.

 

D      Levering

 

 1. De door leverancier genoemde data en termijnen binden hem niet, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de vertraging in de levering of de nakoming van een prestatie ook bij bindende data en levertermijnen, die wordt veroorzaakt door overmacht of door omstandigheden waardoor de levering voor de leverancier wezenlijk wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt. Hiertoe behoort ook een na totstandkoming van de overeenkomst opgetreden gebrek aan grondstoffen, bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluiting, personeelsgebrek, gebrek aan transportmiddelen, overheidsmaatregelen enz. ook indien deze bij de toeleverancier van de leverancier of haar toeleveranciers zijn opgetreden. Deze geven de leverancier het recht de levering c.q. prestatie voor de duur van deze belemmering inclusief een bepaalde aanlooptijd op te schorten of het nog niet nagekomen deel van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Indien de belemmering langer dan drie maanden duurt, is de opdrachtgever, na een redelijke termijn voor nakoming te hebben gesteld, gerechtigd, het nog niet nagekomen deel van de overeenkomst te ontbinden.
 4. Voor zover de leverancier verantwoordelijk is voor het niet nakomen van bindend toegezegde termijnen en leveringsdata, of daarmee in verzuim is, heeft de opdrachtgever aanspraak op een vertragingsschadevergoeding ter hoogte van 0.5% voor elke week dat de leverancier in verzuim is gebleven, echter met een maximum van 5% van het factuurbedrag van de levering en/of prestaties waarmee de leverancier in verzuim was. Verdergaande aanspraken en gevolgschaden, met name op schadevergoeding, van welke aard ook, zijn uitgesloten.
 5. Wordt verzending c.q. levering op verzoek van de opdrachtgever uitgesteld, dan worden hem vanaf één maand nadat hij in kennis is gesteld van de verzendingsgereedheid, elke maand de door de opslag ontstane kosten in rekening gebracht, die echter bij opslag in het bedrijf van de leverancier minstens een 0.5 % van het factuurbedrag bedragen. De leverancier is echter gerechtigd nadat een redelijke termijn is gesteld en vruchteloos is verstreken om anders over de te leveren zaken te beschikken en aan de opdrachtgever met een inachtneming van een in redelijkheid verlengde alsnog aan te leveren.
 6. Nakoming van de leveringstermijn vereist de nakoming door de opdrachtgever van de verplichtingen uit de overeenkomst.
 7. De leverancier is op elk moment gerechtigd tot deellevering of een gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst.
 8. De leverancier hanteert een aanvaardbare tolerantie voor de hoeveelheid van de te leveren goederen van + of – 10% voor standaard artikelen en + of – 20% voor speciaal voor de klant gemaakt artikelen dan wel speciaal bedrukte artikelen. Bij een overschrijding van deze tolerantie met meer dan 5%, kan de opdrachtgever eisen dat de leverhoeveelheid wordt aangepast totdat deze binnen de gestelde tolerantie valt.

 

E      Risico-overgang

 

 1. Het risico van vernietiging, verlies of beschadiging van de zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment dat de zaken worden verzonden, ofwel worden overgedragen aan de vervoerder of in het geval dat de zaken door opdrachtgever worden afgehaald op het moment dat de zaken daarvoor gereed zijn gesteld. Op verzoek van de opdrachtgever worden de zaken op zijn kosten door de leverancier tegen diefstal, breuk-, transport-, brand- en waterschade alsook andere verzekerbare risico’s verzekerd.
 2. Wordt verzending vertraagd door omstandigheden waar de opdrachtgever verantwoordelijk voor is, dan gaat het risico vanaf de dag dat de zaken verzendinggereed zijn over op de opdrachtgever, echter is de leverancier verplicht op verzoek en op kosten van de opdrachtgever zorg te dragen voor de verzekering, die deze verlangt.

 

F      Klachten en reclames

 

 1. Klachten met betrekking tot een onvolledige of onjuiste levering of reclames met betrekking tot klaarblijkelijke gebreken moeten onmiddellijk doch uiterlijk acht dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk worden medegedeeld. Tegelijk met het aangeven van de gebreken moet worden gevorderd dat deze kosteloos worden opgeheven.
 2. Indien klachten of gebreken niet tijdig worden medegedeeld zijn garantieaanspraken uitgesloten. Bij tijdige mededeling is de leverancier alleen verplicht tot het verlenen van de garantie overeenkomstig de voorwaarden genoemd in artikel J (Garantie).

 

G     Prijzen en betalingsvoorwaarden

 

 1. De in de opdrachtbevestiging van de leverancier vermelde prijzen vermeerdert met de betreffende wettelijke omzetbelasting zijn bindend.
 2. Kortingen zoals korting bij contante betaling, betalingstermijn korting en andere kortingen worden uitsluitend op grond van bijzondere schriftelijke afspraken verleend. Als contante betaling geldt uitsluitend een contante betaling, die uiterlijk bij ontvangst van de levering is verricht.De prijs geldt voor levering af fabriek. De kosten voor het vervoer, zoals vracht-, verladings-, en verzekeringskosten enz. komen derhalve voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Betalingsopdrachten, cheques en wissels worden slechts op grond van een bijzondere afspraak en slechts dan als betaling aanvaard onder doorberekening van alle incasso- en discontokosten.
 1. Een derde van de koopprijs is opeisbaar bij het verstrekken van de opdracht. De rest op het moment dat de zaken verzendingsgereed zijn.

 

H     Betalingsverzuim

 

 1. Betaling is pas geldig indien de leverancier over het bedrag kan beschikken. Als betalingstermijn wordt 14 dagen gehanteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Komt de opdrachtgever in verzuim, dan is de leverancier gerechtigd vanaf het desbetreffende tijdstip rente in rekening te brengen welke rente gelijk is aan de door de handelsbanken berekende rentevoet voor een open rekeningcourantkrediet, echter met een minimum van 5% over de betreffende discontovoet van de Nederlandse bank vermeerdert met de wettelijke omzetbelasting.
 3. Komt de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet na en met name niet de verplichting die verband houden met het eigendomsvoorbehoud van de leverancier, houdt hij op te betalen of wordt met betrekking tot zijn vermogen een gerechtelijke of buitengerechtelijke surséance van betaling of zijn faillissement aangevraagd, c.q. het faillissement wegens gebrek aan baten opgeheven, dan wordt de totale restschuld opeisbaar, ook wanneer het termijnen met een latere vervaldatum betreft. Wordt de resterende schuld niet onmiddellijk voldaan, dan vervalt het gebruiksrecht van de opdrachtgever op de geleverde zaken en de leverancier wordt gerechtigd onmiddellijk teruggave van de zaken te verlangen onder uitsluiting van welk retentierecht dan ook. Alle kosten ontstaan door het opnieuw in bezit nemen van de geleverde zaken door de leverancier, komen voor rekening van de opdrachtgever. De leverancier is ongeacht de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever gerechtigd de opnieuw in bezit genomen zaken door onderhandse verkoop zo goed mogelijk te gelde te maken. De opbrengst wordt na aftrek van kosten op de totale schuld van de opdrachtgever in mindering gebracht. Een mogelijk overschot zal niet worden uitbetaald.

 

I       Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat alle vorderingen voortvloeiende uit de handelsbetrekking tussen de leverancier en de opdrachtgever volledig voldaan zijn.
 2. Het opnemen van afzonderlijke vorderingen in een lopende rekening alsook de saldoverhouding en de erkenning ervan hebben geen invloed op het eigendomsvoorbehoud. Als contante betaling geldt de inning van de tegenwaarde bij de leverancier.
 3. De opdrachtgever is gerechtigd de onder voorbehoud geleverde zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden. Het is de opdrachtgever echter niet toegestaan een pandrecht te vestigen of de zaken tot zekerheid over te dragen. De opdrachtgever is bij doorverkoop van onder voorbehoud en op krediet geleverde zaken verplicht zekerheid te stellen voor de rechten van de leverancier die de zaken onder voorbehoud heeft geleverd.
 4. De vorderingen van de opdrachtgever die hij verkrijgt door de doorverkoop van de onder voorbehoud geleverde zaken draagt de opdrachtgever reeds nu over aan de leverancier. De leverancier aanvaardt deze overdracht. Ongeacht de overdracht en de inningbevoegdheid van de leverancier is de opdrachtgever tot inning gerechtigd, zolang als hij zijn verplichtingen jegens de leverancier nakomt en niet in betalingsmoeilijkheden geraakt. Op verzoek van de leverancier moet de opdrachtgever de voor inning noodzakelijke informatie over de overgedragen vorderingen aan de leverancier meedelen en de schuldenaren daarvan in kennis stellen van deze overdracht.
 5. De opdrachtgever moet de leverancier onmiddellijk informeren over executiemaatregelen van derden ten aanzien van de onder voorbehoud geleverde zaken of de bij voorbaat overgedragen vorderingen onder overgave van de voor een tussenkomst noodzakelijke documentatie. De leverancier is verplicht de hem op grond van bovengenoemde bepalingen toekomende zekerheden naar zijn keuze op verzoek van de opdrachtgever in zoverre vrij te geven, als de waarde van deze zekerheden 20% of meer bedraagt dan de te verzekeren vorderingen.

 

J     Garantie

 

 1. Is de geleverde zaak gebrekkig of ontbreken aan deze zaak toegekende eigenschappen of komen er binnen de garantietermijn kosten aan de zaak, dan is de leverancier verplicht naar eigen keuze onder uitsluiting van elke andere garantieaanspraak van de opdrachtgever voor vervanging of voor verbetering zorg te dragen. Voor de vervanging van aangeleverde zaken van andere toeleveranciers draagt de leverancier alleen zorg overeenkomstig de garantiebepalingen van deze toeleveranciers. Voor schade die door transport, onjuist gebruik, natuurlijke slijtage of door een inbreuk door een derde wordt veroorzaakt wordt ook tijdens de garantietermijn niet voor vervanging zorg gedragen.
 2. Een garantietermijn neemt een aanvang op het tijdstip van uitlevering van de zaken aan de opdrachtgever, de termijn geldt voor de duur welke door de leverancier schriftelijk is bevestigd en eindigt echter uiterlijk 2 maanden nadat de zaken het bedrijf van de leverancier hebben verlaten. Indien garantie niet schriftelijk is bevestigd, beperkt de verplichting van de leverancier zich tot het correct afleveren van de overeengekomen zaken. Bij niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting door de opdrachtgever, wordt aanspraak op garantie opgeschort voor de duur dat niet volledig aan deze verplichting voldaan is.
 3. Indien een leverancier een aan hem opgelegde redelijke termijn voor nakoming laat verstrijken zonder voor vervanging te hebben zorg gedragen of het gebrek te hebben opgeheven, of heeft de verbetering geen resultaat gehad, dan is de opdrachtgever onder uitsluiting van alle andere aanspraken gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 4. Aanspraken op schadevergoedingen in verband met een blijvende onmogelijkheid van nakoming, vertraging in de nakoming, gebreken in de nakoming, schuld bij totstandkoming van de overeenkomst of onrechtmatige daad zijn uitgesloten, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de leverancier. In deze gevallen is de opdrachtgever onder uitsluiting van elke andere aanspraak, waaronder die genoemd in nummer J 1 t/m 3 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

K     Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Deze voorwaarden en alle leveringen, prestaties en aanbiedingen van de leverancier en/of facturen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn vallen onder het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, met uitzondering van geschillen die onder de competentie van de kantonrechter vallen, zullen ter beslechting aan de rechter te Amsterdam worden voorgelegd.